Sponsland

klik in de kaart en beweeg door het gebied
×
Driebond

Blauwe wallen

5/9

Driebond
Het projectgebied beslaat de hele Damsterdiepzone, van het Damsterplein tot aan Meerstad. In de jaren 70 werd het Driebondgebied een hub voor de auto-industrie – showrooms, garages, parkeerterreinen, et cetera – waardoor een stedelijk gebied van gescheiden, monofunctionele bedrijven ontstond, verbonden door een eentonige, door de auto gedomineerde infrastructuur. De individuele gebouwen zijn extreem introvert, waarmee ze het gevoel van variatie in de openbare ruimte enorm beperken. Wat als Driebond opnieuw georiënteerd zou worden, gericht op haar ruimere omgeving?

Groningen is altijd een stad ‘aan het water’ geweest. De zo belangrijke kanalen vormden de logistieke aderen van de middeleeuwse stad. Maar met de opkomst van perifere industriegebieden en bedrijventerreinen als Driebond is deze relatie met het water en het omliggende platteland verloren gegaan. Daarnaast heeft de aanleg van autowegen de mogelijkheid van stedelijke uitbreiding belemmerd. De huidige bevolkingsgroei, de toenemende druk op de infrastructuur en mobiliteit en de klimaatverandering vragen om nieuwe, visionaire oplossingen. Deze zijn nodig om lokale uitdagingen als stedelijke hitte-eilanden, afnemende biodiversiteit en het risico op overstromingen het hoofd te kunnen bieden.
Strategische visie voor Driebond en Damsterdiep
Strategische visie voor Driebond en Damsterdiep
Blauwe wallen
Onze aanpak omschrijven we als ‘menselijke reacties op door mensen gecreëerde problemen’. We verkennen het territorium tussen gebouw en landschap, dat we tot op zekere hoogte terugzien in het gecultiveerde en kunstmatige landschap van Groningen. Ons doel is om met een positieve, maar gedurfde aanpak innovatieve nieuwe (bouw)landschapstypologieën te stimuleren in de Damsterdiepzone, en in Driebond in het bijzonder. Het gebied moet worden ontwikkeld op basis van gedegen kennis van het natuurlijke ecosysteem. Daarbij houden we rekening met de praktische en paradoxale kanten van stedenbouw, om zo te komen tot een regeneratieve en leefbare stad.

Onze strategische visie rust op drie pijlers:
Blauwe landschappen, die het effect van wolkbreuken en overstromingen terugdringen door het regenwater direct via de bestrating te laten wegstromen. Ook ontwikkelen we een nieuw stedelijk watergebied als omvangrijk reservoir.

Mensgerichte mobiliteit, waardoor nieuwe verbindingen en groene paden ontstaan, in het besef dat een stad gebouwd voor de auto geen leefbare stad is.

Regeneratieve biodiversiteit: de herintroductie van ‘wilde’ natuur in Driebond en de Damsterdiepzone om het stedelijk hitte-eilandeffect tegen te gaan, de waterdoorlatendheid te vergroten en recreatieve openbare ruimte te creëren.
lees verder
inklappen
Damsterdiepzone
Water
Water
In het ontwerp onderzoeken we de drie verschillende lagen van de ‘blauwe landschappen’. Allereerst het nieuwe stedelijke wetland dat ruimte biedt aan overtollig regenwater. Ten tweede de herintroductie van de Hunzeloop als een natuurlijk watersysteem, waardoor tevens cultuurhistorische lagen worden teruggebracht in het gebied. En als laatste, het bestaande kanaal, dat refereert aan de betekenis van water als drager van infrastructuur.
Verkeer
Verkeer
De huidige St. Petersburgweg, die de binnenstad verbindt met Driebond en Meerstad, is een voorbeeld van een monotone verbinding volledig gericht op auto’s. Door een fietsroute te introduceren langs het Eemskanaal maken we deze belangrijke verbinding ook geschikt voor langzaam verkeer. Door tevens een zig-zag wandelroute te introduceren langs het kanaal, kan de omgeving van het Eemskanaal een waardevolle verblijfsplek worden.
Groen
Groen
De introductie van dicht beplante en biodiverse groengebieden biedt oplossingen voor klimaatproblemen. Het asfaltwegdek in Driebond wordt vervangen door planten en bomen, waardoor het UHI-effect afneemt. De stedelijke wetlands langs het Eemskanaal zorgen voor weerbaarheid tegen overstromingen, maar creëren ook een aaneengesloten leefgebied voor flora en fauna. Door de herintroductie van de Hunze ontstaat een groene verbinding door de stad.
Zicht op de blauwe wallen
Zicht op de blauwe wallen
Onze nature-based aanpak is erop gericht om de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, zodanig vorm te geven dat deze eer doet aan het historische groen-blauwe landschap van Groningen. De nieuwe ontstane publieke ruimte wordt als overstromings- en regenreservoir ingezet en draagt zo significant bij aan de toename van de biologische component in het stedelijk landschap. De verandering van het landschap en de wisseling van de seizoenen zorgen voor nieuwe recreatieve mogelijkheden voor voetgangers en fietsers.

Het Driebond Central park is bedoeld als een recreatieve, biodiverse openbare ruimte, waar de menselijke maat wordt geintroduceerd. Hier ontstaan kansen voor een leefbaar en levendig stukje stad.
Driebond in drie stappen
Regenwater
Regenwater
Tijdens de wintermaanden heeft Driebond te maken met wateroverlast, veroorzaakt door overvloedige regenval. Dit regenwater kan niet worden opgenomen in de straten. Met de Klimaattegel en het wetland hebben we een manier gevonden om het water af te voeren en op te vangen, zodat er voldoende water beschikbaar is in de drogere zomermaanden.
Hitte
Hitte
Tijdens de wintermaanden heeft Driebond te maken met wateroverlast, veroorzaakt door overvloedige regenval. Dit regenwater kan niet worden opgenomen in de straten. Met de Klimaattegel en het wetland hebben we een manier gevonden om het water af te voeren en op te vangen, zodat er voldoende water beschikbaar is in de drogere zomermaanden.
Groen
Groen
Het begrip biofactor is een indicator die de mate van biodiversiteit, kwaliteit van de beplanting, mogelijkheid voor habitats, etc in een bepaald gebied meet. De aanwezige verharding op Driebond geeft het gebied momenteel een extreem lage score. Met het herintroduceren van de Hunze in het Hunzepark, het Central park en het stedelijke wetland, en met het verminderen van de hoeveelheid asfalt in Driebond, kan de biofactor stijgen en verbetert de omgeving voor mens en dier.
Driebond: bestaande situatie
Driebond: bestaande situatie
Het huidige terrein van Driebond wordt bepaald door geasfalteerde wegen, parkeerplaatsen en losstaande gebouwen. Er is slechts aan een zijde een stoep en er is nauwelijks beplanting.
Driebond: toekomstige ontwikkeling
2025
2025
We stellen voor om de betonnen Klimaattegel langs de trottoirs te plaatsen – een schaalbare manier om grote hoeveelheden water op te vangen en te transporteren. Het water wordt door gaten in de bovenste laag door het kamersysteem geleid. Van daaruit kan het water direct richting riool, plantenbak of beplantingsvak worden geleid.
2035
2035
In ons toekomstbeeld is Driebond volledig getransformeerd! Bestaande gebouwen zijn compleet veranderd en richten zich op andere functies, zoals duurzame groene mobiliteit en elektrische auto’s. Ook stedelijke kassen vinden een plek op Driebond.
Driebond en Damsterdiep in vogelvlucht
Driebond en Damsterdiep in vogelvlucht
In deze schets presenteren we een toekomstdroom voor Driebond en de Damsterdiepzone. Voor u ligt een nieuwe wijk van Groningen, getransformeerd van een industriële monocultuur naar een gevarieerd en veerkrachtig stadsdeel. Hier worden baanbrekende innovatieve oplossingen toegepast voor de problemen die ontstaan door de wereldwijde klimaatverandering. Gebouwen worden niet gesloopt, maar aangepast voor nieuwe doeleinden. Zo voorkomen we onnodige uitstoot van CO2.
Het altijd aanwezige water wordt toegankelijk gemaakt. Hierdoor ontstaan recreatieve en groene openbare ruimtes en herstellen we de historische waterverbindingen in Groningen. Hier ontstaat een nieuw blauw centrum voor de stad.

Straten worden klimaatbestendig gemaakt. Extreme regenbuien kunnen makkelijker worden opgevangen omdat het asfalt plaats heeft gemaakt voor de Klimaattegel. Meer beplanting zorgt ervoor dat hittestress afneemt en de straten koeler aanvoelen. Meerstad wordt ontsloten voor langzaam verkeer vanuit de binnenstad, zigzaggend door het nieuwe stedelijke wetland. Het wetland, qua vormgeving geïnspireerd op de historische vestingwerken van Groningen, functioneert als een enorm natuurlijk reservoir voor regenwater. Meer naar het zuiden is een recreatieve promenade en een strand gepland, die de stad verbindt met het water van het Eemskanaal en de Hunze, en die een verbinding maakt tussen Driebond en de rest van de stad. Tot slot tonen we hier een visie voor de uitbreiding van de stad, gebaseerd op een natuurlijk netwerk van groene corridors. Hier ontstaat een toekomstig ontwikkelingsgebied dat geleidelijk kan uitbreiden en aanpassen op basis van de behoeften van de stad.
lees verder
inklappen
Fasering
Fase 1: laaghangend fruit
Fase 1: laaghangend fruit
De wegen van Driebond worden eenrichtingsverkeer. Het boventallige asfalt wordt vervangen door beplanting en de Klimaattegel, waardoor wateroverlast in Driebond verleden tijd is.
Fase 2: verbindingen met de stad
Fase 2: verbindingen met de stad
De volgende fase verbindt de gehele Damsterdiepzone met het stedelijk weefsel van Groningen. Enerzijds door het realiseren van een langzame route van de binnenstad naar Meerstad door het stedelijk wetland en anderzijds door het herstel van de groenblauwe verbinding van de Hunzeloop.
Fase 3: groene stadsontwikkeling
Fase 3: groene stadsontwikkeling
Een netwerk van groene corridors strekt uit van Driebond en het wetland naar de omgeving en biedt kansen voor toekomstige stadsuitbreidingen. Deze groene infrastructuur biedt kansen voor herstel van flora en fauna en gaat uit van een stadsontwikkeling die gebaseerd is op langzaam verkeer.
500927759

Over het ontwerpbureau
Tredje Natur
Tredje Natur is een architectenbureau uit Kopenhagen, opgericht in 2012. Tredje Natur kenmerkt zich door een multidisciplinaire ontwerpaanpak en is gespecialiseerd in klimaatadaptatieve landschappen, hybride gebouwen en duurzame stedenbouw.

Zoals de naam al zegt, gelooft Tredje Natur (Third Nature) in het verbinden van architectuur met ecologie om te komen tot een nieuwe stads-natuur. Hun aanpak beschrijven ze als 'humane reacties op door de mens gemaakte problemen'. Ze verkennen het gebied tussen bouwen en landschap, tussen het natuurlijke en het culturele. Deze optimistische maar uitdagende werkwijze, leidt vaak tot innovatieve oplossingen voor nieuwe bouwtypologieën en landschappen. Tredje Natur ontwikkelt met een diepgaand begrip van de natuur en het ecosysteem en verbindt deze met de pragmatiek van onze steden en gebouwen. Met hun nieuwe positivistische ideeën laat het bureau zien hoe we toekomstige stedelijke uitdagingen het hoofd kunnen bieden.